Към Kozmetika-Zdrave.com  »

ЗНАЕМ ЛИ КАКВО ЯДЕМ?

Проверете тук дали са вредни съставките на храните, които консумираме

Проверка на Е-та в храните

   По номер E 
   По име  
 

Е-та в храните

OK E 100 Куркумин
OK E 101 Рибофлавин
X E 102 Тартразин
! E 104 Хинолин жълто
X E 110 Сънсет жълто FCF, жълто S
! E 120 Кохинил, Карминова киселина
X E 122 Азорубин, Кармоизин
X E 123 Амарант
X E 124 Понсо 4R, Кохинил червено А
! E 127 Еритрозин
X E 129 Алура червено АС
! E 131 Патент синьо V
! E 132 Индиготин, Индигокармин
! E 133 Брилянтно синьо FCF
OK E 140 Хлорофилии Хлорофилини
OK E 141 Медни комплекси на хлорофилите
X E 142 Зелено S
OK E 150а Карамел обикновен
OK E 150b Карамел
! E 150с Карамел амониев
! E 150d Карамел
X E 151 Брилянтно черно BN, черно PN
OK E 153 Растителен въглен
X E 155 Кафяво НТ
OK E 160а Каротини
X E 160b Анато,биксин, норбиксин
OK E 160с Паприка екстракт
OK E 160d Ликопен
OK E 160е бета-апо-8′-Каротенал
OK E 160f бета-апо-8′-Каротенова киселина
OK E 161b Лутеин
OK E 161g Кантаксантин
OK E 162 Оцветител от червено цвекло
OK E 163 Антоцианини
OK E 170 Калциев карбонат
OK E 171 Титаниев диоксид
OK E 172 Железни оксиди и хидроксиди
! E 173 Алуминий
OK E 174 Сребро
OK E 175 Злато
! E 180 Литолрубин ВК
! E 200 Сорбинова киселина (Екстракт от офика)
! E 202 Калиев сорбат (Екстракт от офика)
! E 203 Калциев сорбат
! E 210 Бензоена киселина
! E 211 Натриев бензоат
! E 212 Калиев бензоат
! E 213 Калциев бензоат
X E 214 Етилр-хидроксибензоат
X E 215 Натриев етил р-хидроксибензоат
X E 218 Метилр-хидроксибензоат
X E 219 Натриев метил р-хидроксибензоат
X E 220 Серен диоксид
! E 221 Натриев сулфит
! E 222 Натриев хидроген сулфит
! E 223 Натриев метабисулфит
! E 224 Калиев метабисулфит
! E 226 Калциев сулфит
! E 228 Калиев хидроген сулфит
OK E 234 Низин
X E 235 Натамицин (Антибиотик)
X E 239 Хексаметилен тетрамин
X E 250 Натриев нитрит
! E 251 Натриев нитрат
! E 252 Калиев нитрат
! E 260 Оцетнак иселина
! E 261 Калиев ацетат
! E 262 Натриеви ацетати
! E 263 Калциев ацетат
! E 270 Млечна киселина
OK E 280 Пропионова киселина
OK E 281 Натриев пропионат
OK E 282 Калциев пропионат
! E 284 Борна киселина
! E 285 Натриев тетраборат
OK E 290 Въглероден диоксид
! E 296 Ябълчна киселина
OK E 297 Фумарова киселина
OK E 300 Аскорбинова киселина (Витамин С)
OK E 301 Натриев аскорбат
OK E 302 Калциев аскорбат
OK E 304 Естерина Vit. C с мастни к-ни
! E 306 Токоферол – обогатен екстракт (Витамин Е)
! E 307 Алфа-токоферол (Витамин Е)
! E 308 Гама-токоферол (Витамин Е)
! E 309 Делта-токоферол (Витамин Е)
X E 310 Пропил галат
X E 311 Октил галат
X E 312 Додецил галат
OK E 315 Ериторбинова киселина
OK E 316 Натриев ериторбат
OK E 319 Бутил хидроквинон
X E 320 Бутилхидрокси анизол (БХА)
X E 321 Бутилхидрокси толуол (БХТ)
OK E 322 Лецитини
! E 325 Натриев лактат
! E 326 Калиев лактат
! E 327 Калциев лактат
OK E 330 Лимонена киселина
OK E 331 Натриеви цитрати
OK E 332 Калиеви цитрати
OK E 333 Калциеви цитрати
OK E 334 Винена киселина
OK E 335 Натриев итартарати
OK E 336 Калиеви тартарати
OK E 337 Калиево натриев тартарат
OK E 338 Фосфорна киселина
OK E 339 Натриеви фосфати
OK E 340 Калиеви фосфати
OK E 341 Калциеви фосфати
OK E 343 Магнезиеви фосфати
! E 350 Натриеви малати
! E 351 Калиев малат
! E 352 Калциеви малати
OK E 353 Метавинена киселина
OK E 354 Калциев тартарат
OK E 355 Адипинова киселина
OK E 356 Натриев адипинат
OK E 357 Калиев адипинат
OK E 363 Сукцинова киселина
OK E 380 Триамониев цитрат
! E 385 Калциев динатриев ЕДТА
X E 400 Алгинова киселина
X E 401 Натриев алгинат
X E 402 Калиев алгинат
X E 403 Амониев алгинат
X E 404 Калциев алгинат
X E 406 Агар
X E 407 Карагенан
X E 407а Преработени водорасли
X E 410 Гума локуст бийн
X E 412 Гума гуар
X E 413 Трагакант
X E 414 Гума арабика
X E 415 Гума ксантан
X E 416 Гум акарая
X E 417 Гума тара
X E 418 Гума джелан
! E 420 Сорбитол
! E 421 Манитол
OK E 422 Глицерол
X E 425 Коняк
! E 431 Полиоксиетилен стеарат
! E 432 Полисорбат 20
! E 433 Полисорбат 80
! E 434 Полисорбат 40
! E 435 Полисорбат 60
! E 436 Полисорбат 65
! E 440 Пектини
OK E 442 Амониеви фосфатиди
OK E 444 Естерна захарозата
! E 445 Естерина дървесни смоли
! E 450 Дифосфати
! E 451 Трифосфати
! E 452 Полифосфати
OK E 459 Бета-циклодекстрин
! E 460 Целулоза
! E 461 Метил целулоза
! E 462 Етил целулоза
! E 463 Хидроксипропил целулоза
! E 464 Хидроксипропил метил целулоза
! E 465 Етилметил целулоза
! E 466 Карбокси метил целулоза
! E 468 Натриева карбокси метил целулоза
! E 469 Хидролиз,карбокси метил целулоза
X E 470а Na, Kи Ca соли на мастни киселини
OK E 470b Mg соли на мастни киселини
OK E 471 Глицериди на мастни киселини
OK E 472a Естери на оцетната киселина
OK E 472b Естери на млечната киселина
OK E 472c Естери налимонената киселина
OK E 472d Естери на винената киселина
OK E 472e Естери на моно/диацетилна винена к-на
OK E 472f Смесени естери на оцетната и винената к-ни
OK E 473 Захарозни естери на мастни киселини
OK E 474 Захароглицериди
OK E 475 Полиглицеролови естери на МК
OK E 476 Полиглицерол полирицинолеат
X E 477 Пропан-1,2-диол естери на МК
OK E 479b Термично окислено соево масло
OK E 481 Натриев стеароил-2-лактилат
OK E 482 Калциев стеароил-2-лактилат
OK E 483 Стеарил тартарат
OK E 491 Сорбитан моностеарат
OK E 492 Сорбитан тристеарат
OK E 493 Сорбитан монолаурат
OK E 494 Сорбитан моноолеат
OK E 495 Сорбитан монопалмитат
OK E 500 Натриеви карбонати (Сода)
OK E 501 Калиеви карбонати
! E 503 Амониеви карбонати
! E 504 Магнезиеви карбонати
! E 507 Солна киселина
OK E 508 Калиев хлорид
OK E 509 Калциев хлорид
! E 511 Магнезиев хлорид
! E 512 Калаен хлорид
! E 513 Сярна киселина
OK E 514 Натриеви сулфати
OK E 515 Калиеви сулфати
OK E 516 Калциев сулфат
OK E 517 Амониев сулфат
! E 520 Алуминиев сулфат
! E 521 Алуминиевонатриев сулфат
! E 522 Алуминиевокалиев сулфат
! E 523 Алуминиевоамониев сулфат
! E 524 Натриев хидроксид
! E 525 Калиев хидроксид
! E 526 Калциев хидроксид
! E 527 Амониев хидроксид
X E 528 Магнезиев хидроксид
OK E 529 Калциев оксид
X E 530 Магнезиев оксид
! E 535 Натриев фероцианид
! E 536 Калиев фероцианид
! E 538 Калциев фероцианид
! E 541 Натриево-алуминиев фосфат
OK E 551 Силициев диокисид
OK E 552 Калциев силикат
OK E 553a Магнезиев силикат
OK E 553b Магнезиев трисиликат
OK E 554 Талк
OK E 555 Калиево-алуминиев силикат
OK E 556 Калциево-алуминиев силикат
OK E 558 Бентонит
OK E 559 Na.Ca-Алуминиев силикат (каолин)
OK E 570 Мастни киселини
OK E 574 Глюконова киселина
OK E 575 Глюконо-делта-лактон
OK E 576 Натриев глюконат
OK E 577 Калиев глюконат
OK E 578 Калциев глюконат
OK E 579 Феро глюконат
OK E 585 Феро лактат
X E 586 4-Хексилрезорцинол
! E 620 Глутаминова киселина
! E 621 Мононатриев Глутамат
! E 622 Монокалиев Глутамат
! E 623 Калциев Диглутамат
! E 624 Монамониев Глутамат
! E 625 Магнезиев Диглутамат
! E 626 Гуанилова киселина
! E 627 Динатриев гуанилат
! E 628 Дикалиев гуанилат
! E 629 Калциев гуанилат
! E 630 Инозинова киселина
! E 632 Дикалиев инозинат
! E 633 Калциев инозинат
! E 634 Калциеви 5’-рибонуклеотиди
! E 635 Динатриеви 5’-рибонуклеотиди
OK E 640 Глицин инатриевата му сол
X E 650 Цинков ацетат
OK E 900 Диметилполисилоксан
OK E 901 Пчелен восък
OK E 902 Канделилов восък
OK E 903 Карнаубов восък
OK E 904 Шеллак
! E 905 Микрокристален восък
! E 912 Естерина монтанова киселина
! E 914 Окислен полиетиленов восък
OK E 920 L-Цистеин
OK E 927b Карбамид
OK E 938 Аргон
OK E 939 Хелий
OK E 941 Азот
OK E 942 Азотеноксид
OK E 943а Бутан
OK E 943b Изо-бутан
OK E 944 Пропан
OK E 948 Кислород
OK E 949 Водород
X E 950 Ацесулфам-К
X E 951 Аспартам
X E 952 Цикламова киселина
X E 953 Изомалт
X E 954 Захарин
X E 955 Сукралоза
X E 957 Тауматин
! E 959 Неохесперидин DC
X E 962 Сол от аспартамацесулфам
! E 965 Малтитол
! E 966 Лактитол
! E 967 Ксилитол
! E 968 Еритритол
! E 1103 Инвертаза
! E 1105 Лизоцим
OK E 1200 Полидекстроза
OK E 1201 Поливинилполипиролидон
OK E 1202 Поливинил-полипиролидон
X E 1404 Окисленонишесте
OK E 1410 Мононишестен фосфат
OK E 1412 Динишестен фосфат
OK E 1413 Фосфориран динишестен фосфат
X E 1414 Ацетилиран динишестен фосфат
X E 1420 Ацетилирано нишесте
OK E 1422 Ацетилиран динишестен адипат
! E 1440 Хидроксипропил нишесте
! E 1442 Хидроксипропил динишестен фосфат
OK E 1450 Октенилсукцинат нишесте натрий
! E 1451 Ацетилирано окислено нишесте
! E 1452 Алуминиев октенил
OK E 1505 Триетил цитрат
OK E 1518 Глицерил триацетат/триацетин

X - вреден    ! - подозрителен    OK - безвреден